ஆகஸ்ட் 05, 2008

Yajur/Rig Vedi Avani Avittam for the year 2008*

Avani Avittam 16-8-2008(Saturday)1.Yagnopa veetha dharana manthra
( Manthra for wearing Poonal)
a.Aachamanam:Shuklaam Bharadharam………. Santhaye
b.Om Bhoo…………..Bhoorbhavaswarom
c.Mamo partha samastha duritha kshya dwara sri paameshwara preethyartham
Sroutha smartha vihitha sadachara nithya karmaanushtanaa yogyatha sidhyartham brhma teja abhivrudyartham yagnopaveetha dharanam karishye.

d.Yagnopaveetha dharana maha manthrasya
Parabrhma rishi(Touch forehead)
Trushtup chanda (touch below nose)
Paramathma devatha (touch heart)

e.Yagnopaveetha dharane viniyoga

Wear Poonal one by one by reciting(poonal should be held by both hands, the tie in the poonal being held above by the right hand facing upwards)
Yagnopaveetham paramam pavithram praja pathe,
Yat sahajam purasthad aayushyam
Agriyam prathi muncha shubram yagnopaveetham balamasthu theja.

f.After wearing all poonals one by one do Aachamanam

g.Remove the old poonals and break them to pieces by reciting

Upaveetham bhinna thanthum jeernam kasmala dooshitham, visrujami jale punarbrahman varcho deergayurasthu me.

h.Do aachamanam.

Summary meaning: I wear the white yagnopavitha that is purifying , which was born along with brahma, which is capable of increasing life .I am sure this would give glory and strength to me.I am destroying the dirty , soiled yasgnopavita .

* Taken from book on Sandhya Vandhana Bhashyam published by Ramakrishna mutt. Mylapore, Chennai, and Yajur upa karma prayoga published by R.S.Vadhyar , Kalapathy. Transliteration done by P.R.Ramachander

கருத்துகள் இல்லை: