ஆகஸ்ட் 05, 2008

Maha Samkalpam

3.Maha Samkalpam
(16-8-2008 after Madhyaanikam and Brahma yagnam*)a.Aachamanam
b.Shuklam baradharam……..
c.Om bhoo
d.Maha samkalpam
Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam paapam , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama rama
Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
Yogascha karanam chaiva sarvam Vishnu mayam Jagat ,
Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadya sri bhagawatha, Aadi vishno, Aadinarayanasya achinthyaya , aparimithaya, sakthyaa, briyamaanasya, mahaa jaloughasya madhye,
paribrhamatham aneka koti brhmaandanam madhye, eka thame, prithya aptejo vayvakaasaa ahankaradhi -mahada vyakthai-aavaranair- aavruthe- asmin mahathi bramanda-karandaka-madhye aadhara sakthi –koormaa nandathi ashta diggajopari prathishtithasya , athala-vithala-suthala-rasaathala-thalaa thala-mahaathala-pathalakyai loka sapthakasya upari thale, punya kruthaam nivaasabhuthe bhoor –bhuvar-suvar-mahar-janarr-thapa-satyaakhyai loka shatkasya adho bhage mahaa nalayamana phani raja seshasya sahasra phanaa mani mandala mandithe, dighdanthi-shunda dhanda-uttambhithe, panchasath koti yojana vistheerne, lokaloka –achalena valayithe lavaneshu-sura-sarpi-dhadhi-ksheera-udakaarnavischa parivruthe, jambhu-plaksha-saka-salmali-kusa-krouncha-pushkarakhya saptha dweepanaam madhye, Jamboo dweepe, Bharatha varshe, bharatha kande, prajaapathi kshetre dandakaaranya-chamapakaaranya-vindhyaaranya-veekshaaranya-vedaaranayaadhi, aneka punya aaranyaanam Madhya pradeshe, karma bhoomou, rama –sethu-kedharayoo madya pradaeshe , Bhaageerathi-Gouthami-Krishna veni-Yamuna-Narmadaa-Thungabadhraa-Triveni-Malaapahaarini-kaveri- ithyadi , aaneka punya nadhi viraajithe, Indraprastha-Yamaprastha-Aavanthikaapuri-Hasthinaapuri-Ayodhyaa puri-Maayaa puri-Kasi puri-Kanchi puri-Dwarakaa aadi aneka punya puree viraajithe Sakala jagat srushta, parardha dwaya jeevana, bramana dweethiya parardhe, Pancha sathabdhou, prathame varshe, prathame mase, prathame pakshe, prathame divasae, aahni, dweethiye yame, trithiye muhurthe, swayambhuva-swarochisha-uthama-thamasa-raivatha-chakshu shakheshu, shatsu manusha atheetheshu, sapthame vaivaswathe manvanthare, aashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashtya samvatsaranaam madhye , Sarvadhari nama samvatsare, Dakshinaayane, Greeshma rithou, Karkidaga mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam* shubha thidou, Sthira vasara yukthayam, Shravana** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna, viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam* shubha thidou,

anaadhya vidhya pravarthamane asmin mahathi samsara chakre vichitrabhi karma gathibhi vichitrasu yonishu puna puna anekadha janithwa kenapi punya karma viseshena idhaanimthana manushye dwijanma visesham prapthavatho mama jjanmabhyasa jjanama prabruthi ethath kshana paryantham , baalye, vayasi kaumare yowane vaardhake cha jagrath swapna sushupthya avasthamsu mano vak kaya karmendriya jnanendriya vyaparai kama-krodha-lobha-moha-madha-mathsaryaadhi sambhavithaanam iha janmani janmanthare cha jnana ajnana kruthaanam maha pathakanaam mahaa patathakanumanthratwadeenam , samapathakaanaam upapaathakaanaam malini karanaanam nindhitha dhana dhaano upa jeevanaadeenam aapathrikarananaam jathi bramsa karaanam vihitha karma thyaagaaadeenam jnanadha sakruth kruthanaam ajnanatha asakruth kruthaanam sarveeshaam papaanam sadhya aapanodhanartham
aswatha narayana sannidhou-deva brahmana sannidhou-tryaa trimsath koti devathaa sannidhou-sri visaalakshi sametha visweswara swami sannidhou-mahaa ganapathi sannidhou-seetha lakshmana bharatha sathrugna-hanumt samedha sri rama chandra swmai sannidhou-sri rukmani sathyabhama samedha sri gopala Krishna swami sannidhou-hari hara puthra swami sannidhou-sri lakshmi narayana swami sannidhou sraavanyaam pournamasyaam adhyopakrama karma karishye.Thadangam sravanee pournamasi punyakale sareera shudhartam shuddhodhaka snanam aham karishye
Athi krura maha kaya, kalpanthahanopama,
Bairavaya namasthubhyam anujnam dathu marhasi

*Pournami is up to 2.47 AM IST on 17/8/2008 and ** Sravana Nakshatra is up to 1.34 PM IST on 16/8/2008 according to the Panchanga.If in any country , you are performing the japam after that change Pournamyam to Prathmayam and Sravana to Sravishta nakshtra yukthayam.This would be for example applicable in many parts of USA..


Summary meaning:Here again apart from locating oneself with reference to time , one locates himself with reference to place also.We are supposed to live in Jambu Dweepa, Bharatha Kanda which is south of the great mountain Maha meru.Then again this Bhasratha Kanda is blessed with many holy rivers and holy places.Then prayer is done to God to pardon sins committed by word, thought and deed, because this was done inspite of his great grace which made us be born as human beings after several wheels of birth.Also the sins performed during several ages in life is highlighted.Some of the sins specifically mentioned are those done while earning money without conscience, giving money to improper people, actions which did not suit the caste we are born in, sins due to non performance of actions which ought to have been done and so on. We pray God and tell him that we would take bath in holy pure water and then start the veda parayanas which is our duty as Brahmin.

கருத்துகள் இல்லை: